ตารางกิจกรรมรายคณะ/วิทยาลัย

คณะ/วิทยาลัย จำนวนกิจกรรม คลิกเพื่อแสดงกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1395 คลิก
มหาวิทยาลัย 530 คลิก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 465 คลิก
คณะบริหารธุรกิจ 347 คลิก
คณะศิลปศาสตร์ 238 คลิก
คณะศิลปกรรมศาสตร์ 238 คลิก
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 224 คลิก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 196 คลิก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 151 คลิก
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 147 คลิก
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 112 คลิก
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 87 คลิก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 คลิก
รวม 4,140