Gallery

ฝากประชาสัมพันธ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ที่มีปัญหากิจกรรมไม่ขึ้นในระบบ

สวส. จัดสอบมาตรฐานสากล หลักสูตร ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ The Internet and Computing Core (IC3) Certificate วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2558

สวส. จัดอบรมการใช้โปรแกรมสมุดบันทึกกิจกรรม 15/03/2559