รายงานผล

  • สถิติจำนวนกิจกรรมแบ่งตาม คณะ/วิทยาลัย คลิก
  • สถิติจำนวนกิจกรรมแบ่งตาม ประเภทกิจกรรม คลิก
  • สถิติจำนวนกิจกรรมแบ่งตาม ลักษณะกิจกรรม คลิก
  • สถิติจำนวนนักศึกษาที่ได้รับใบทรานสคริปการเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
  • สถิติจำนวนนักศึกษาตาม คณะ/วิทยาลัย คลิก
  • แสดงจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามกำหนด คลิก