แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ
ระบบสมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา
   
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
  เพศ          
               
  ระดับการศึกษาสูงสุด
         
               
  สถานะภาพ

         
   
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ
    รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. ข้อมูลสารสนเทศมีความทันสมัย
2. ข้อมูลสารสนเทศมีความถูกต้อง ตรงกัน เชื่อถือได้
3. ระบบสารสนเทศครอบคลุมครบถ้วนทุกภาระกิจ
4. ระบบสารสนเทศเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
5. ความพึงพอใจต่อระบบโดยรวม
   
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม